• Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Na Zabawę Czas


Sklep internetowy Na Zabawę Czas, działający pod adresem www.store.truecom.pl, prowadzony jest przez:
Truecom sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Lęborskiej 3B, 80-386 Gdańsk,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000395113, NIP 5862272779 – spółką zwaną dalej „Sprzedawcą”.

 1. Postanowienia ogólne


1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez sklep Na Zabawę Czas sprzedaży oferowanych towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość poprzez Sklep Internetowy, dostępny pod adresem www.store.truecom.pl (dalej jako „e-sklep”), w tym zasady korzystania przez Klientów z e-sklepu.


1.2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptację poprzez odrębne zaznaczenie odpowiedniego okna akceptacji na stronie internetowej e-Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.


1.3. W celu dokonania zakupów niezbędne jest, podanie danych Klienta umożliwiających dokonywanie transakcji wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Truecom sp z o o zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych, w celu realizacji zamówienia. Zgodę, o której mowa w zdaniu powyżej Klient wyraża poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka na stronie e-sklepu.


1.4 W celu ułatwienia dokonywania zakupów Klient ma możliwość założenia swojego indywidualnego konta Klienta. W tym celu Klient dokonuje rejestracji swoich danych na stronie internetowej e-sklepu w odpowiednio przeznaczonym do tego celu oknie o nazwie „konto”. Rejestracja następuje poprzez poprawne wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie e-sklepu. Odpowiedź zwrotna wygenerowana automatycznie z e-sklepu na podany przez Klienta adres e-mailowy informuje o skutecznie dokonanej rejestracji.


1.5. Sposób porozumiewania się pomiędzy e-sklepem a Klientem może nastąpić na drodze:


 1. a) e-mailowej na adres: store@store.truecom.pl
  b) telefonicznej poprzez numer telefonu 583501800.Opłata za połączenie według kosztów operatora
  c) faksowej :583501801
  d) poprzez stronę: store.truecom.pl/kontakt


1.6. W przypadku woli otrzymywania informacji handlowych oraz materiałów reklamowych, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu potwierdzenia zgody na otrzymywanie newsletter. Zgodę, o której mowa w zdaniu powyżej Klient wyraża poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka na stronie e-sklepu. Zgoda taka może być przez Klient cofnięta w każdej chwili poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na adres internetowy e-sklepu: store@store.truecom.pl.


1.7. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient e-sklepu ma prawo do przeglądania, poprawiania i zmieniania swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji w e-sklepie, po zalogowaniu się w serwisie internetowym
e-sklepu i wejściu na osobistą zakładkę zawierającą informacje z danymi osobowymi.


1.8. E-sklep nie udostępnia danych Klientów osobom trzecim. Wgląd w dane osobowe Klientów mają wyłącznie przeszkoleni pracownicy e-sklepu, którzy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, mogą używać tych danych wyłącznie w celu realizacji zamówień sprzedaży. W uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych przez prawo e-sklep udostępni dane osobowe Klientów/Konsumentów policji i prokuraturze.

1.9. E-mail (login) i hasło Klienta stanowią wyłączny sposób weryfikacji Klienta przy zawieraniu umów sprzedaży. W związku z tym hasło powinno być przez Klienta należycie chronione przed dostępem oraz zapoznaniem się z nim przez osoby trzecie.


1.10. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, którym umożliwia korzystanie z e-sklepu przy użyciu swojego loginu i hasła, tak jak za działania lub zaniechania własne.


1.11. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach e-sklepu.


1.12. E-sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy i ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym, czy łączności internetowej, z których korzysta Klient , a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie z e-sklepu.


1.13. Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy sprzedaży oraz prawa do korzystania z e-sklepu (serwisu)przez Klienta, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Klient a niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
- poda dane wprowadzające w błąd,
- dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
- będzie się podszywał pod innych Klientów,
- dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa,
- narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkukrotne dokonywanie zamówień produktów i ich kilkukrotne nie odbieranie.
O odmowie zawarcia Umowy sprzedaży Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.

 
1.14. Przedstawiane na stronie www.dtore.truecom.pl informacje dotyczą wyłącznie sprzedaży wysyłkowej i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawnych. Podane na stronach e-sklepu informacje o produktach, w szczególności ich opisy, dane techniczne, zdjęcia oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


1.15. Mimo dołożenia wszelkich starań Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane na stronie e-sklepu opisy i informacje o produktach nie zawierają sporadycznych błędów.

 

 1. Warunki techniczne


2.1. Korzystanie z e-sklepu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:
i. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
ii. Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
lub
iii. Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
iv. oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.


2.2. Sprzedawca może wykorzystywać pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta z Serwisu w celu:
i. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
ii. dostosowywania i optymalizacji serwisu do potrzeb Klientów,
iii. tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu,
iv. personalizacji przekazów marketingowych,
v. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

 

 • Niektóre podstrony serwisu internetowego Sprzedawcy oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.
 • W przypadku wydania Serwisu w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści Serwisu mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej.

 

 1. Zamówienia, zawarcie Umowy i realizacja


3.1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane:
- poprze stronę e-Sklepu,
- telefonicznie,
- drogą e-mailową.


3.2. Dokonanie każdej transakcji będzie możliwe wyłącznie po:
- poprawnym wpisaniu wymaganych danych lub rejestracji w serwisie,
- potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptują jego warunków
- wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy sprzedaży, oraz korzystania z usług e-sklepu. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu oraz braku zgody na przetwarzanie danych osobowych zakupy w e-sklepie nie będą możliwe.


3.3. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest jednoznaczne ze złożeniem oferty kupna wybranych przez Konsumenta towarów wraz z zaakceptowaniem warunków umowy, w tym wynikających z Regulaminu.


3.4. Ofertę uważa się za złożoną po wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia tzw. „koszyk” w którym Klient dokonuje:
- wyboru rodzaju zamawianych towarów,
- wyboru ilości zamawianych towarów,
- wyboru sposobu dostawy,
- wyboru sposobu płatności,
- podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających realizację zamówienia , tj. imienia i nazwiska, adresu dostawy (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego adresu email lub innych danych wskazanych na stronie e-sklepu niezbędnych do dokonania transakcji .
Po dokonaniu w/w czynności system automatycznie pokaże Konsumentowi wartość zamówionych towarów wraz z ewentualnymi dodatkowymi opłatami, w tym za dostarczenie, usługi pocztowe itp.

W celu ostatecznej akceptacji złożonego zamówienia, w tym ceny i opłat dodatkowych, Klient będzie zobowiązany do potwierdzenia złożenia zamówienia poprzez kliknięcie komendy „ POTWIERDŹ” .


3.5. Po złożeniu zamówienia Klient, otrzyma automatycznie wygenerowaną przez system e-sklepu wiadomość e-mail potwierdzającą dotarcie do sklepu złożonego zamówienia. W tytule e-maila będzie potwierdzenie przyjęcia złożonego zamówienia. Na tym etapie złożone zamówienie nie jest jeszcze aktywne i nie będzie mogło być przekazane do realizacji.


3.6. Aby zamówienie mogło być zrealizowane muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
a) transakcja zostanie opłacona przez Klienta zgodnie z wybranym sposobem płatności w terminie nie przekraczającym 7 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia przez Sklep zamówienia do realizacji w przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty za towar.
b) zamówione produkty będą dostępne w magazynie e-sklepu.


W przypadku pozytywnej weryfikacji obsługa e-sklepu zmienia status zamówienia z „przyjętego zamówienia” na „w trakcie realizacji”. Klient zostaje automatycznie powiadomiony na adres e-mail o zmianie statusu swojego zamówienia które zostało przyjęte przez e-sklep i jest w trakcie realizacji.


3.7. Punkt 3.6 a) nie dotyczy zamówień z wyborem sposobu płatności za pobraniem o ile takie są oferowane dla danego towaru.


3.8. Zawarcie Umowy sprzedaży na odległość następuje z chwilą potwierdzenia przez e-sklep zamówienia do realizacji poprzez przekazanie powiadomienia „w trakcie realizacji”.


3.9. Zawarcie Umowy na odległość, o której mowa w punkcie 3.8. nie nastąpi w przypadku, kiedy Klient wybierając formę płatności „przelew” lub „Payu” nie opłaci transakcji w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia przez e-sklep „przyjęcia zamówienia do realizacji”. W takim przypadku e-sklep nie jest związany złożonym przez Klienta zamówieniem.


3.10. E-sklep nie jest związany złożonym przez Konsumenta zamówieniem do momentu przekazania powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji tj. otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, że zamówienie ma status „w trakcie realizacji”.


3.11 W dacie realizacji dostawy obsługa e-sklepu dokonuje zmiany statusu zamówienia Klienta „w trakcie realizacji” na „ produkt wysłany” . System automatycznie informuje Klienta o wysłaniu do niego zamówionego towaru.


3.12 Każde potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta jest przez e-Sklep archiwizowane i przechowywane.


3.13. Po złożeniu zamówienia przez Klienta w systemie e-sklepu jest ono automatycznie blokowane do edycji i nie może być zmienione.


3.14. Klient może dokonać zmiany zamówienia wyłącznie przed przygotowaniem zamówienia do wysyłki. Zmiana zamówienia może być przyjęta przez e-sklep telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail wyłącznie z adresu Klienta który dokonywał zamówienia.


3.15. Od momentu, kiedy zamówienie ma status „w trakcie realizacji” Klientowi nie przysługuje prawo zmiany złożonego zamówienia. W takim przypadku Klient może odstąpić od Umowy w całości na zasadach ustawowych.


3.16. W przypadku niedostępności całości lub części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail o stanie zamówienia oraz ewentualnych zamiennikach niedostępnego towaru. Klient podejmie decyzję o sposobie realizacji swojego zamówienia poprzez wysłanie ostatecznej decyzji wiadomością e-mail na adres store@store.truecom.pl zawierającej jedną z niżej podanych dyspozycji:
- częściowa realizacja tylko dostępnych z zamówienia towarów, z podaniem rodzaju i ilości zamawianych towarów,
- zmiana zamówienia na towar tożsamy lub podobny, ze wskazaniem symbolu zamiennika w cenie tego zamiennika wskazanej na stronie e-sklepu,
- anulowanie całości zamówienia.


3.17. W przypadku niepodjęcia przez Klienta żadnej decyzji w ciągu pięciu dni roboczych od daty otrzymania informacji o dostępności towaru oraz ewentualnych zamiennikach, zamówienie zostaje w całości anulowane.


3.18. W przypadku zaakceptowania przez Klienta zmian w zamówieniu wynikających z przyczyn podanych powyżej, Klient zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną na adres store@store.truecom.pl ostatecznej wersji zamówienia, co będzie stanowić dla Klienta wiążącą Umowę. Na tej podstawie pracownik e-sklepu dokona aktualizacji złożonego wcześniej zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany.


3.19. W przypadku, kiedy e-sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu niedostępności zamówionego i opłaconego przez Klienta towaru e-sklep niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu czternastu dni od dnia zawarcia Umowy, poinformuje o tym fakcie Klienta. E-sklep może zwolnić się ze zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu, co zamówiony towar oraz za taką samą cenę. Klient zostanie poinformowany przez e-sklep o możliwości spełnienia świadczenia poprzez wykonanie świadczenia zastępczego. Po otrzymaniu informacji z e-sklepu Klient ma obowiązek podjąć decyzję czy przyjmuje świadczenie zastępcze (towar o takich samych parametrach, właściwościach i za taką samą cenę jak zamówiony), czy odstępuje od Umowy w terminie do trzech dni roboczych po otrzymaniu informacji o świadczeniu zastępczym. Akceptacja Klienta na spełnienie przez e-sklep świadczenia zastępczego wymaga formy pisemnej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklepu: store@store.truecom.pl.
Niedotrzymanie przez Klienta ww. terminu jest jednoznaczne z odmową przyjęcia oferty spełnienia przez e-sklep świadczenia zastępczego, co skutkuje odstąpieniem od Umowy. Klient po otrzymaniu informacji o niemożliwości spełnienia przez e-sklep świadczenia wynikającego wprost z zamówienia, ma prawo do natychmiastowej odmowy przyjęcia świadczenia zastępczego. Odmowa przyjęcia przez Klienta świadczenia zastępczego jest jednoznaczna z odstąpieniem od Umowy ze zwrotem zapłaconej ceny. Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny nastąpi w ciągu 14 dni od daty ostatecznego odstąpienia od Umowy.


3.20. Klient nie może samodzielnie zażądać od e-sklepu spełnienia świadczenia zastępczego.


3.21. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania ofert, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku sprzedaży towarów objętych promocją e-sklep nie ma obowiązku spełnienia świadczenia, jak również odpowiednio do spełnienia świadczenia zastępczego.


3.22. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży lub, na wyraźne życzenie Klienta, faktura VAT.


3.23. Od momentu zakupu Klient ma prawo wyboru kontaktowania się ze sprzedawcą poprzez:
- stronę internetową www.store.truecom.pl
- adres e-mailowy store@store.truecom.pl
- telefonicznie, dzwoniąc pod numer 583501800

 
3.24. Klient ma prawo wyboru sposobu odbioru zakupionego towaru. W zależności od sposobu wyboru dostawy do każdej transakcji będą doliczone koszty dostawy zamówionego towaru, których wysokość jest widoczna na stronie e-sklepu w chwili składania zamówienia.


3.25. Koszty dostawy będą widoczne na dokumencie sprzedaży w przypadku sprzedaży regularnej nieobjętej promocją.


3.26. Zakupione produkty mogą zostać dostarczone przez e-sklep jedynie pod wskazany przez Klienta na zamówieniu adres dostawy.


3.27. Terminy realizacji zamówienia wynoszą od 3 do 14 dni w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i są podawane na stronie e-sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wykonania umowy zawartej na odległość najpóźniej w terminie 30 dni po zawarciu Umowy.


3.28. W przypadku nieotrzymania przesyłki, w podanym przez e-sklep terminie, Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie e-sklepu drogą mailową, lub pisemną najpóźniej w siódmym dniu po planowanym terminie dostawy.


3.29. Wraz ze złożeniem reklamacji dotyczącej przesyłki, w celu weryfikacji przez e-Sklep realizacji dostawy, Klient zobowiązany jest do podania numeru zamówienia.


3.30. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, przy odbiorze przesyłki np. w przypadku, kiedy jest ona uszkodzona lub nosi ślady naruszenia Odbierający przesyłkę jest uprawniony do odmowy jej przyjęcia. W przypadku nie przyjęcia uszkodzonej przesyłki Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie e-sklepu wraz z podaniem przyczyny jej nieprzyjęcia. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu powyżej musi zostać wysłane do e-sklepu na adres: store@store.truecom.pl, lub pisemnie na adres: Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk ze wskazaniem numeru zamówienia lub odpowiednio numeru dokumentu sprzedaży i nie może przekroczyć siedmiu dni kalendarzowych od daty nie przyjęcia przesyłki.


3.31. Zawiadomienie e-sklepu o nieprzyjęciu przesyłki jest niezbędne w celu podjęcia odpowiednich działań, zmierzających do zaspokojenia roszczeń Klienta, związanych z ewentualną wadliwością realizacji dostawy.

 

 1. Formy płatności


4.1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki w przypadku wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej o ile taka forma płatności jest możliwa dla zamawianego towaru,
b) przelew bankowy - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie e-sklepu nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu środków na konto e-sklepu. W tytule przelewu Klient zobowiązany jest do podania numeru zamówienia,
c) „Payu”- z zastrzeżeniem że realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu autoryzacji transakcji.


4.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność za pobraniem" wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez pocztę lub firmę kurierską. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia po dokonaniu zapłaty przelewem bankowym.

 

 1. Odmowa Realizacji Zamówienia


5.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych przesyłek.


5.2. Sprzedawca nie jest związany Umową i odmówi realizacji zamówienia w przypadku, kiedy Klient wybierając formę płatności „przelew” lub „Payu” nie opłaci transakcji w terminie do 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia powiadomienia przez e-sklep o gotowości zamówienia do realizacji.

 

 1. Ceny


6.1. Przedstawione na stronie internetowej ceny są cenami brutto, zawierającymi 23% podatek VAT. Z uwagi na szeroki asortyment oferowanych produktów, e-sklep nie może wykluczyć sporadycznego wystąpienia błędów w wyświetlanych na stronach e-sklepu cenach. W przypadku złożenia zamówienia na produkt z błędnie wyświetloną ceną, obsługa e-sklepu poinformuje Klienta o takiej sytuacji w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji
podając cenę właściwą. W takim przypadku Klient ma prawo żądać zmiany zamówienia na inny towar lub odstąpienia od złożonego zamówienia. tj. z chwilą zmiany statusu zamówienia z „przyjęte zamówienie” na „w trakcie realizacji”.


6.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
- zmiany cen towarów znajdujących się na stronie e-sklepu,
- wprowadzania nowych towarów do oferty e-sklepu,
- przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży na stronach e-sklepu,
- wprowadzenia zmian w akcjach promocyjnych, wyprzedażach.
Powyższe zmiany nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

 1. Sposoby i czas dostawy


7.1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
Klient ma prawo wyboru dostawy zamówionych towarów z listy wskazanej na stronie e-sklepu:
a) odbiór własny
b) zamówienie dostarczone za pośrednictwem poczty
c) za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany przez Konsumenta.


7.2. Koszty przesyłki ponosi Klient.


7.3. Koszty przesyłki będą określone i widoczne dla Klienta na stronie e-sklepu przy składaniu zamówienia oraz doliczane do wartości zamówienia w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.


7.4. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od wyboru przez Konsumenta sposobu dostawy. Przy składaniu zamówienia, e-sklep może jedynie podać przybliżony termin realizacji, który nie jest dla niego wiążący.
W przypadku dostawy przesyłką kurierską zastrzega się, że przesyłki doręczane są w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku jedynie w dni robocze.


7.5. E-sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane siłą wyższą, błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.


7.6. W przypadku dokonania przez Klienta indywidualnego wyboru przewoźnika, w tym kuriera, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania Klientowi, za co uznaje się powierzenie rzeczy/ towaru przez sprzedawcę przewoźnikowi.

 

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy


8.1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:
Truecom sp z o o ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk
lub na adres
e-mail: store@store.truecom.pl.


8.2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Po przesłaniu Oświadczenia Sprzedawca przyśle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


8.3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.


8.4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


8.5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania usługi dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.


8.6. Konsument nie ponosi kosztów:


 1. a) świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli:
 2. Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku do Regulaminu i skutkach jego
  wykonania lub
 3. Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

 4. b) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
 5. Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub
 6. Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody lub
 • Usługodawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy
  sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.


8.7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


8.8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z zastrzeżeniem punktu 8.4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny
sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem.


8.9. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar powinien być zwrócony na adres: ul. Mjr Mieczysława Słabego 21b/5, 80-298 Gdańsk,
z dopiskiem „zwrot towaru”.


8.10. Zwracana rzecz, nie powinna nosić śladów użytkowania oraz powinna być zapakowana w oryginalne opakowanie. Ponadto zwracana rzecz musi być kompletna. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (Konsument zobowiązany jest do podania dokładnych danych nabywcy wraz z adresem).


8.11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


8.12. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej.


8.13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług Dodatkowych;
c. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji Konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
i. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.


8.14. Zwracany towar powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w trakcie transportu. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego zapakowania towaru przez Konsumenta. Zwrot rzeczy następuje na koszt i ryzyko Konsumenta.


8.15. W przypadku wysłania przez Konsumenta rzeczy na koszt odbiorcy, Sprzedawca nie ma obowiązku odebrania przesyłki. W przypadku podjęcia decyzji o odebraniu przesyłki przesłanej na koszt odbiorcy Sprzedawca ma prawo do potrącenia kosztów przesyłki od ceny zwracanej Konsumentowi.
8.16. W przypadku dokonania zwrotu przez Konsumenta odpowiada on w pełnym zakresie za zmniejszenie wartości towaru będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, oraz cech funkcjonowania. W szczególności Konsument jest zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy odpowiedniego odszkodowania. Sprzedawca będzie uprawniony do potrącenia pełnej kwoty będącejwynikiem zmniejszenia wartości towaru od ceny zwracanej Konsumentowi.

 
8.17. W przypadku zwrotu towaru w związku z nieskutecznym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży towar zostanie odesłany na koszt i ryzyko Konsumenta.

 

 1. Niezgodność towaru z umową. Zasady reklamacji zamówionych produktów


9.1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy bez wad. Sprzedawca odpowiada, jeżeli rzecz ma wadę fizyczną lub wadę prawną (rękojmia) w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.


9.2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.


9.3. Sprzedawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez Gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy zakupionym Towarze. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.


9.4. Towary mogą być objęte 24-miesięczną gwarancją jakości Producenta.


9.5. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać zarówno z uprawnień gwarancyjnych jak również z rękojmi. O sposobie wyboru załatwienia reklamacji określonym w zdaniu powyżej decyduje Klient.


9.6 W przypadku, kiedy Klient przy składaniu reklamacji skorzysta z warunków gwarancji, reklamacja zostanie rozpatrzona na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do zakupionego towaru.


9.7. W przypadku wadliwości towaru Klient powinien odesłać towar wraz z dołączonym do niego wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym dostępnym do pobrania na stronie e-sklepu na adres:
Truecom sp z o o
Dział Reklamacji
ul mjr Mieczysława Słabego 21b/5
80-298 Gdańsk
Do odsyłanego towaru należy dołączyć;
- poprawnie wypełniony druk zgłoszenia reklamacyjnego,
- dowód zakupu.


9.8. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.


9.9. Sklep ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania przez e-sklep przesyłki z reklamowanym towarem . Ustosunkowanie się do złożonej reklamacji nastąpi drogą pisemną lub e-mailową ( w taki sam sposób w jaki Klient komunikował się z e-sklepem ).


9.10 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wymiany towaru na inny, w danej chwili dostępny w e-sklepie, o podobnych lub lepszych parametrach. Wymiana towaru może nastąpić jedynie w przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany reklamowanego towaru na nowy.


9.11. W przypadku niemożliwości dokonania naprawy lub odpowiednio wymiany to waru na nowy, wolny od wad, Klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru ze zwrotem zapłaconej ceny.


9.12. Roszczeniom gwarancyjnym nie podlegają nieprawidłowości w działaniu towaru lub też jego wady wynikające z:
- użytkowania towaru w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;
- niewłaściwego użytkowania towaru w sposób niezgodny z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi;
- transportu niewłaściwie zapakowanego towaru;